Zasadnutie o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v budove Chorvátskeho parlamentu

Úrad pre ľudské práva a práva národnostných menšín Vlády Chorvátskej republiky v spolupráci s Poradným výborom pre Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín uskutočnili v pondelok 23. mája 2022 stretnutie s cieľom lepšieho uplatňovania Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín. Stretnutie sa konalo v Chorvátskom parlamente, v sále Ivana Mažuranića, ktoré má svoje sídlo na Námestí Svätého Marka 6 v Záhrebe. Na stretnutí sa v mene Zväzu Slovákov v Chorvátsku zúčastnil Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a  Predstaviteľ národnostnej menšiny mesta Záhreb. Zástupca Čechov a Slovákov v Chorvátskom parlament Vladimír Bílek bol taktiež prítomný na zasadnutí.

Ďalšími účastníkmi boli aj zástupcovia Ústavného súdu Chorvátskej republiky, zástupcovia všetkých národnostných menšín v Chorvátskom parlamente, Aleksander Tolnauer, predseda Rady pre národnostné menšiny v Chorvátskej republike a jej členovia, zástupcovia kompetentných ministerstiev, zástupcovia národnostných menšín, akademici a ďalší. Uvítací prihovor predniesli Anja Šimpraga, podpredsedníčka Vlády Chorvátskej republiky, predsedníčka Koordinácie pre sociálne veci a ľudské práva a Marie B. Hagsgård, predsedníčka Poradného výboru rámcového dohovoru, členka zvolená za Švédsko, ktoré vyjadrili úprimné potešenie, že takéto stretnutie sa koná  na pôde Chorvátskeho parlamentu za prítomnosti všetkých predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v Chorvátsku a kompetentných štátnych orgánov.

Chorvátsko ratifikovalo Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín (FCNM) dňa 11. októbra 1997 a uplatňuje ho  na 22 uznaných národnostných menšinách: Albáncov, Rakúšanov, Bosniakov, Bulharov, Čiernohorcov, Čechov, Maďarov, Nemcov, Macedóncov, Poliakov, Rómov, Rumunov, Rusov, Rusínov, Slovákov, Slovincov, Srbov, Talianov, Turkov, Ukrajincov, Vlachov a Židov.

Pondelkové stretnutie sa stalo príležitosťou na prediskutovanie odporúčania prijaté Poradným výborom v jeho piatom posudku o Chorvátsku, ktoré bolo prijaté 1. februára 2021, ako aj odporúčania chorvátskym orgánom obsiahnuté v rezolúcii Výboru ministrov Rady Európy CM / Res CMN (2022) 2, prijaté 23. februára 2022. Poradný výbor Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín chápe monitorovanie rámcového dohovoru ako otvorený proces, kde každý cyklus nadväzuje na predchádzajúci a takéto stretnutia môžu napokon slúžiť aj na zvýšenie informovanosti o zásadách a ustanoveniach Rámcového dohovoru Rady Európy o ochrane národnostných menšín a fungovanie jeho monitorovacieho mechanizmu. Zasadnutia sú preto neoddeliteľnou súčasťou každého z cyklov a práve stretnutie v Záhrebe poskytlo platformu pre dialóg teda priestor pre diskusiu medzi Poradným výborom a zúčastnenými zástupcami kompetentných orgánov a predstaviteľmi národnostných menšín v Chorvátsku. V diskusii sa informovalo o dosiahnutom pokroku pri uplatňovaní spomenutých odporúčaní, zvážili sa najefektívnejšie spôsoby praktickej implementácie odporúčaní a účastníci medzi sebou podelili osvedčené postupy.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top