XXI. Riadne a volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 24. januára 2017 sa konalo už v poradí 21. riadne valné zhromaždenie a zároveň aj volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 45 členov. Na začiatku zhromaždenia predsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe (MSZ) Alena Baliová pozdravila všetkých prítomných a zvlášť vzácneho hosťa Janka Holiča, radcu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátsku a prečítala program valného zhromaždenia. Ešte pred začatím oficiálneho programu valného zhromaždenia sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov, ktorí nás opustili v roku 2016 a začiatkom t. r. 2017 – Janko Bučar a tri Slovenky Blaženka Zajacová-Horvatová, Eva Heršáková a Mária Ivandičová.

foto1

Po odznení chorvátskej a slovenskej štátnej hymny, do pracovnej komisie predsedníčka navrhla Blaženku Trtanjovú, Lidiju Briševcovú a Zlatka Jeváka, st. V krátkosti pripomenula minuloročný program MSZ a zrekapitulovala taktiež finančnú správu za rok 2016, ktorá však bola všetkým členom vopred zaslaná poštou, ako aj návrh programu za rok 2017. V programe za rok 2017 sme predložili 2 videoprojekcie filmov, 2 kultúrne večery, pripravujeme vydanie knihy „20 rokov MSZ“, večer poézie účastníkov slovenského kurzu pod vedením prof. Stipe Bagarića, pri príležitosti veľkonočných sviatkov pripravíme manifestáciu pod názvom “Veľkonočné čaro“, kde prezentáciu spestríme aj malou výstavou veľkonočných kraslíc zdobených drevenými slovenskými kostolmi, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Počas „Slovenských dní kultúry v Záhrebe“, ktoré už každoročne pripravuje Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku, by sme sa chceli pripojiť k realizácii programu. Návrhom je pozvať divadlo zo Starej Pazovej (Vojvodiny). Na záver roka pripravíme už tradičný predvianočný koncert.

016

Ďalším bodom programu bola rezignácia predsedníčky MSZ Aleny Baliovej na túto funkciu v súlade so Stanovami MSZ a voľba nového predsedu/níčky MSZ, ako aj podpredsedu MSZ, členov výkonného a dozorného výboru. Za nového predsedu Matice slovenskej v Záhrebe bol jednohlasne zvolený Zlatko Jevák, ml. za podpredsedu bol jednohlasne zvolený Zlatko Jevák, st. Do výkonného výboru Matice boli jednohlasne zvolení títo členovia: Juraj Ivandić, Alena Baliová, Vjerka Pifatová, Katarina Dragićová, Lidija Briševcová, Željka Hlinková, Dragutin Ivančić. Do dozorného výboru boli zvolení Ana Đikanovićová, Jasmin Hutinović a Vladimír Bali.

048

Po hlasovaní sa prítomným prihovoril nový predseda Zlatko Jevák, ml., ktorý verí, že aj naďalej bude MSZ pokračovať vo svojej činnosti, že aj naďalej sa budeme radi stretávať a cítiť sa v našej Matici dobre a spolupracovať aj s ostatnými Maticami v Chorvátsku. Na margo toho Zlatko Jevák, ml. sa dňa 21. januára 2017 zúčastnil na oslavách Matice slovenskej v Međurići, ktorá si pripomenula svoje 20. výročie jej založenia a pri tejto príležitosti bolo udelené Matici slovenskej v Záhrebe „POĎAKOVANIE“ za vzájomnú spoluprácu medzi týmito dvoma Maticami. Valné zhromaždenie sme ukončili pripraveným občerstvením a družením.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top