Spomienka na Jána Kollára

Matica slovenská Záhreb pripravila spomienkový literárny večer pri príležitosti 160. výročia úmrtia Jána Kollára, básnika a jazykovedca. O Jánovi Kollárovi, apoštolovi slovanstva hovoril Mgr. Martin Machata z Lektorátu slovenčiny na Filozofickej fakulte v Záhrebe. Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach. Jeho otec Matej Kollár bol roľníkom a remeselníkom a chcel, aby aj jeho syn kráčal v jeho šľapajach, ale Ján s tým nesúhlasil. Študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave v rokoch 1812-1815, teológiu a filozofiu na univerzite v Jene v rokoch 1817-1819. V októbri 1819 nastúpil ako evanjelický kazateľ v Budapešti. V roku 1849 odišiel do Viedne, kde pôsobil ako poradca vlády a zároveň sa stal profesorom slovanskej archeológie na univerzite. Pracoval ako národný buditeľ v novinách i osvete a organizoval akcie na zblíženie kultúr slovanských krajín. Vydal zbierku Básně (1821) a o tri roky neskôr zbierku sonetov Slávy dcéra v troch spevoch – Sála, Labe, Dunaj. Zbierku doplňoval pri každom ďalšom vydaní, takže v posmrtnej edícii to bolo 645 sonetov. Jeho ďalšie významné dielo sú dvojzväzkové Narodnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách – 1834/1835, ktoré sú vydané v slovenčine. Známy je aj Kollárov  polemický spis Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky (1846). Tu vystúpil proti Štúrovej spisovnej slovenčine. Kollár napísal cestopis z pobytu v Taliansku – 1843, Staroitalia slavjanská (1853) a Druhá cesta do Vlach, vydaná v Prahe v roku 1863. Vydal aj v dvoch zväzkoch Národné spievanky.

Okrem poézie, publicistiky, folklóru a etnografie J. Kollár sa venoval aj pedagogickej, kazateľskej a vedeckej činnosti najmä archeológii. Bol ideológom a propagátorom myšlienky slovanskej vzájomnosti a jeho koncepcia zohrala dôležitú úlohu v zápase slovanských národov za národné oslobodenie. Bol vyznamenaný zlatou medailou Ruskej akadémie, pražská univerzita mu udelila titul doctor honoris causae a vo Viedni dostal rytiersky kríž radu Františka Jozefa. Na univerzite vo Viedni má Ján Kollár spolu s ďalším tam pôsobiacim profesorom  Karolom Kuzmánym pamätnú tabuľu odhalenú v roku 1998. Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni a v roku 1904 preniesli jeho telesné pozostatky do Prahy na Olšanský cintorín. Pán Martin Machata prečítal úryvok Kollárovej piesne Slávy dcéra v slovenčine a  všetkým prítomným dal aj preklad piesne, ktorý urobila Dubravka Dorotić Sesarová. Predseda Matice slovenskej  Záhreb Zlatko Jevák sa poďakoval pánovi Martinovi Machatovi a podaroval mu fľašku slovenského červeného vínka. Po ukončení prednášky prihlásení účastníci na štvordňový jarný zájazd zaplatili druhú splátku. Bolo pripravené občerstvenie so slovenským pivom, ktoré všetkým chutilo.

autor: Z.J.
foto: internet

Scroll to Top