Slávnostný večer pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Matice slovenskej v Záhrebe a prezentácia knižnej publikácie Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe

Dňa 17. decembra 2021 sa v priestoroch Českého národného domu na Šubićovej ulici 20 konal slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia vzniku a činnosti Matice slovenskej v Záhrebe, v rámci ktorého sa konala aj prezentácia knižnej dvojjazyčnej publikácie Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe, ktorej autorkou je Mgr. Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe. Preklad zo slovenského jazyka do  chorvátčiny urobila Indira Popovová-Potkonjaková, chorvátsky text lektorovala pani Agneza Szaboová, chorvátska historička, a slovenský text pani Jana Novotná. Slávnostný večer sa konal pod záštitou Rady pre národnostne menšiny Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb.

Matica slovenská v Záhrebe svoje 25. výročie vzniku nemohla patrične osláviť minulý rok konkrétne 1. decembra 2020, pretože kvôli ochrane zdravia proti vírusu COVID-19 bolo obmedzené právo slobodného pohybu a vyhlásený zákaz združovania sa väčšieho počtu ľudí, a preto si vybrala 17. december za deň kedy spolu s jej členmi a hosťami oslávila svoje 25. narodeniny. Žiaľ, samotná autorka knižnej publikácie pod názvom Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe  sa na slávnostnom večery nemohla zúčastniť kvôli nečakanému úmrtiu v rodine, a ani historička Agneza Szaboová, ktorá sa na slávnostný večer veľmi tešila a potvrdila svoju účasť sa ospravedlnila kvôli náhlej chorobe. Slávnostný príhovor autorky knižnej publikácie pri tejto príležitosti prečítal Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhreb a zároveň Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb.

V úvodných slovách príhovoru Aleny Baliovej sa uvádza, že pred 25 rokmi dňa 1. decembra 1995 vznikla Matica slovenská v Záhrebe ako deviaty miestny odbor Matice slovenskej v Chorvátsku so sídlom v Našiciach (dnešný Zväz Slovákov v Chorvátsku). Zakladajúce zhromaždenie sa uskutočnilo 1. decembra 1995 v priestoroch Chorvátsko-izraelského spolku na Vodníkovej ulici v Záhrebe. Zakladateľmi boli Matica slovenská v Chorvátsku a Spolok chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe. Do prvého výkonného výboru miestneho odboru Matice slovenskej v Záhrebe boli zvolení: Zlatko Jevák st. vo funkcii predsedu a členovia: Zuzana Marčinková, Lýdia Puharičová, Kazimír Štúrik, Juraj Demus, Vera Zimová a Lukrécia Vrnogová.  Na zhromaždení bol prijatý aj Štatút miestneho odboru Matice slovenskej v Záhrebe.

Matica slovenská v Záhrebe (v ďalšom texte: Matica) pred 15-timi rokmi vydala knihu Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe, ktorá zaznamenala činnosť Matice od jej vzniku teda od roku 1995 do roku 2005. Uvedomenie si, že už prešlo skoro 15 rokov od vydania spomenutej knihy a to že Matica za tie roky má už za sebou niekoľko stoviek podujatí, ktoré by bolo dobre zhrnúť na jedno miesto, bolo impulzom na napísanie novej knižnej publikácie. No, a samotná idea zozbierať všetok písaný materiál o činnosti Matice od roku 2006 do roku 2020 vznikla práve v decembri 2020. Nova knižná publikácia nadviazala na knihu Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe  a chronologicky spracováva obdobie činnosti Matice postupne od roku 2006 až do roku 2020, doplnené fotografiami a druhou dokumentáciou z jej činnosti. V knihe sú zaznamenané všetky aktivity: spomienkové, literárne a kultúrne večery, podujatia pri príležitosti významných sviatkov, valné zhromaždenia, prezentácie kníh, prednášky, okrúhle stoly, študijné cesty do matičnej krajiny a po Chorvátsku, spoločné aktivity s druhými miestnymi odbormi Zväzu Slovákov v Chorvátsku, inými národnostnými menšinami mesta Záhreb, slovenským zastupiteľským úradom v Záhrebe, organizáciami, spoločnosťami, atď., Tato knižná publikácia spoločne s knihou Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe je hodnotným ,historickým, publicistickým a fotografickým zdrojom všetkých aktivít Matice, chronologicky usporiadaných, ktorá prostredníctvom písomného prejavu zaznamenáva činnosť a programové usmernenie Matice od jej vzniku. Naďalej, v príhovore Aleny Baliovej bolo uvedene, že to pre ňu bola mravčia  ale zaujímavá práca, ktorej hlavným cieľom bolo zviditeľniť neúnavnú činnosť Matice na jednom mieste. V závere slávnostného prejavu napísala: „Za všetkými aktivitami a činnosťami, ktoré sme v tejto publikácii chronologicky uviedli stoja ľudia, ktorí obetúvajú svoj voľný čas, pripravujú prednášky, kreatívne sa realizujú a hlavne prispievajú k veselému druženiu kde sa všetci cítia ako jedna veľká rodina. Bez entuziazmu, vôle, pracovitých a šikovných rúk by  nemohlo byť zorganizované ani jedno podujatie, takže ďakujem všetkým vám, že všetko to, čo sme po celý čas s láskou robili, môžeme nájsť v tejto hodnotnej publikácii.“

Po prečítanom slávnostnom príhovore pár slov o Matici povedal profesor histórie Jasmin Hutinović, dlhoročný člen, ktorý zaspomínal na prvé krôčiky jej činnosti. Členom pripomenul dôležité udalosti, ktoré boli významné pri jej založení a hovoril o dlhoročnej spolupráci s prvým predsedom Matice Zlatkom Jevákom st., o vzájomných návštevách významných Slovákoch a Chorvátoch s ktorými spolupracovali, o známych veľvyslancoch oboch republík, lektoroch, mnohých priateľov Slovákov, aktívnych členov,  ktorí žiaľ už nie sú medzi nami a mnoho ďalších, ktorí vynaložili veľa úsilia, aby Matica bola aktívna a zhromažďovala Slovákov rôznych vekových kategórii a priateľov nielen Slovákov, ale aj samotnej slovenskej krajiny, ktorí ju milujú. Na záver slávnostného večera sa konalo krátke výročné zhromaždenie, kde sa predstavil plán a program Matice na budúci rok 2022, a niektorí z prítomných členov a hostí dali niekoľko návrhov pre ďalšie organizovanie mnohých spoločných aktivít a práve prezentovaná kniha je len náznakom toho, že sme na správnej ceste a že hostia a priatelia Slovákov oceňujú prácu  Matice a tešia sa na budúce aktivity. Po oficiálnej časti slávnostného večera, predseda Zlatko Jevák pozval  všetkých na malé občerstvenie a spoločné druženie. Krásnym prekvapením bola pre všetkých torta v tvare slovenskej zástavy s nápisom Matica slovačka Zagreb. Predseda poďakoval členkám Đurđici Sušovej, Ane a Mariji Jevákovej, ktoré pripravili pre tento slávnostný večer desať vrstiev koláčov a postarali sa o prijemnú slávnostnú atmosféru v podobe sladkých pokrmov a Đurđica Sušová a Ana Jeváková boli oblečené do slovenských krojov. Všetci účastníci večera medzi sebou zdieľali a niektorí z nich sa podelili aj o svoje osobné spomienky o začiatkoch činnosti Matice, spomenuli si na všetkých členov a priateľov, ktorí v Matici chýbajú a spoločne sa inšpirovali do ďalšej práce a snahy prezentovať slovenskú kultúru a tradície občanom Záhrebu, priateľom, ktorí podporujú Maticu s nádejou, že po skončení pandémie koronavírusu Matica bude ďalej pokračovať vo svojej pravidelnej  činnosti a svojej tradícii študijných ciest do matičnej krajiny.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top