Oslavy 220. výročia narodenia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej na Slovensku

Matica slovenská si dňa 8. septembra 2017 v seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave pripomenula 220. výročie narodenia Štefana Moysesa, svojho prvého predsedu, banskobystrickeho biskupa, ktorý jedno obdobie svojho života zasvätil aj Chorvátsku (18 rokov).

Na oslavách sa z Chorvátska zäčastnili aj Zlatko Jevák,st. podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe (MSZ) a zakladateľ MSZ, Zlatko Jevák,ml. predseda MSZ, Đuro Deželić, prvý veľvyslanec ChR na Slovensku, Alojza Jembrih, profesora chorvátskej literatúry na Chorvátskych štúdiách Záhrebskej univerzity na Oddelení chorvátskeho jazyka a aktuálny podpredseda Chorvátskeho literárneho spolku Sv. Hieronýma, Zrinka Kovačević, lektorka slovakistiky na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity a predstavitelia Matice chorvatskej.

Program podujatia sa začal položením venca k pamätnej tabuli Štefana Moyzesa v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Alojza Jembriha predstavil svoju knihu Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (Po stopách života a diela Štefana Moysesa v Záhrebe) o ktorej sa viedla aj diskusia. Len pripomenieme, že je to druhá kniha o Štefanovi Moysesovi, kedže Matica slovenská v Záhrebe vydala ako prvá knihu Stjepan Moyses i Hrvati (Štefan Moyses a Chorváti) od autorov Ruda Brtaňa, Agnesy Szabovej a Dragutina Ivančića a prezentácia tejto knihy sa konala v Bratislave dňa 25. novembra 2016.

Dalším bodom programu bolo podpísanie memoraduma o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou, ktorú v Bratislave zastupovali Stjepan Damjanović, predseda Matice chorvátskej (MCH), Stjepana Sučić, podpredseda MCH, Renata Husinec, predsednička miestneho odboru Matice chorvatskej Križevci. Matici slovenskej v Záhrebe bola odovzdana matična medaila. Prítomní si prehliadli priestory Univerzitnej knižnice – budovy bývalého Uhorského snemu, kde Štefan Moyses zastupoval Chorvátsko.Počas trojdňovej (8. – 10. septembra 2017) návštevy delegácia z Chorvátska sa zúčastnila aj na slávnostnej omši v rodnom meste Štefana Mysesa, navštivili Malženice rodné mesto Alexandra Alagoviča, záhrebského biskupa a zástupcu chorvátskeho bána, kde sa zúčastnili na slávnostnej omši v miestnom kostole. V Trnave v Kostole sv. Anny položili veniec pod oltárom, kde sa nachádza bohato vyzdobená cínová truhla v ktorej sú pozostatky troch svätých košických mučenikov: Marka Križina, Štefana Pongráca, Melichara Grodeckého. Veniec položili aj na pamätnu tabuľu Antuna Vrančića biskupa a diplomata v roku 1573. V Chorvátskom Hrobe naštívili hrob Josipa Andrića, spisovateľa a hrob Ferdinanda Takača – jezuitu a veľkeho priateľa chorvátskeho národa. Na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti Dní mesta Trnava pán Zlatko Jevák st. získal od primátora mesta plaketu poďakovania za dlhoročnú spoluprácu a priateľstvo medzi mestom Trnava a Maticou slovenskou v Záhrebe. V rámci tejto návštevy boli nadviazané nové priateľstvá, a opätovná návšteva matičiarov zo Slovenska ako pokračovanie osláv 220. vyročie narodenia Štefana Moysesa sa plánuje v dňoch 24. – 25. novembra 2017 v Záhrebe s podporou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, Matice chorvatskej, Spolok sv. Hyeroníma zo Záhrebu a MSZ.

autor: A.B.
foto: Z.J.

Scroll to Top