Nemusíme čakať na zvláštny deň, ktorý by nás upozornil na to, že by sme mali konať dobro

Dňa 11. decembra 2021 sa v  malej sále Koncertnej siene Vatroslava Lisinského v Záhrebe sa konal slávnostný  deň vzniku Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v ďalšom texte Koordinácia). Koordinácia vznikla 10. decembra 2003, na Medzinárodný deň ľudských práv,  keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, no a práve tento deň si Koordinácia vybrala za svoj deň jej vzniku.

Prítomným sa prihovoril predseda koordinácie Juraj Bahnik, ktorý v prvom rade pozdravil vzácnych hostí:  predsedu Mestského zastupiteľstva mesta Záhreb Joška Klisovića, zástupkyňu primátora mesta Záhreb Martu Kišovú, poslanca chorvátskeho parlamentu pre českú a slovenskú menšinu Vladimíra Bileka, J.E. Milaima Fetaia, veľvyslanca Republiky Severného Macedónska v Záhrebe a ostatných predstaviteľov veľvyslanectiev a ďalších hostí. Spomenul aj Alexandra Tolnauera, predsedu Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, ktorý sa osláv nemohol zúčastniť. Juraj Bahnik vo svojom úvodnom prejave zdôraznil, že sa mesto Záhreb môže pochváliť tým, že je jediným mestom a jediným územným samosprávnym celkom v Chorvátsku, v ktorom žijú príslušníci všetkých registrovaných národnostných menšín v Chorvátsku, ktorým sú: albánskej, bosniacka, bulharská, česká, čiernohorská, maďarská, macedónska, nemecká, poľská, rakúska, rómska, rumunská, ruská, rusínska, slovinská, slovenská, srbská, talianska, turecká, ukrajinská, vlašská a židovská Vysvetlil, že Koordináciu v súčasnosti tvorí 9 rád a 10 predstaviteľov národnostných menšín.

Ďalej, poukázal na to, že Chorvátsko patrí k demokratickým krajinám, ktoré implementovalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ako aj všetky ostatné dokumenty Organizácie Spojených národov, Rady Európy a Európskej únie a ďalších relevantných medzinárodných inštitúcií.  To je jasne viditeľné  aj v Ústave Chorvátskej republiky, v Ústavnom zákone o právach národnostných menšín (v ďalšom texte : ústavný zákon), ktorý bol prijatý v roku 2002, a mnohých ďalších súvisiacich zákonov. V rámci Chorvátska mesto Záhreb stojí v popredí pri implementácii spomenutého ústavného zákona a to nielen z formálneho a právneho hľadiska, ale aj v rozvoji partnerských vzťahov s radami, predstaviteľmi národnostných menšín a Koordináciou. Pri tejto príležitosti pripomenul, že príslušné orgány mesta Záhreb už v priebehu rokov 2003 a 2004 prijali viacero opatrení pri uplatňovaní ústavného zákona. Prvé voľby členov do rád a predstaviteľov  národnostných menšín mesta Záhreb sa uskutočnili 18. mája 2003. Mesto po voľbách poskytlo priestory a finančné prostriedky na prácu zvolených členov rád a predstaviteľov,  všetku potrebnú odbornú a technickú pomoc pri zaúčaní sa do výkonu ich činnosti. Mestské zastupiteľstvo mesta Záhreb v máji 2004 doplnilo Štatút mesta Záhreb o pôsobnosť rád a predstaviteľov národnostných menšín v rámci mesta, o úradnom používaní znakov a symbolov národnostných menšín a o poskytovaní finančných prostriedkov na aktivity členov rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb. V rámci Mestského zastupiteľstva mesta Záhreb bol zriadený Výbor pre národnostné menšiny ako stály pracovný orgán mestského zastupiteľstva, ktorý posudzuje otázky súvisiace s výkonom práv národnostných menšín mesta Záhreb. Traja členovia tohto výboru sú menovaní z členov rád a predstaviteľov národnostných menšín.

Predseda Koordinácie naďalej zdôraznil úlohu Koordinácie, ktorou je presadzovanie záujmov rád a predstaviteľov národnostných menšín v meste Záhreb a túto úlohu už plní štyri volebné obdobia, ako aj aktuálne piate. Zvlášť vyzdvihol úsilie mesta Záhreb, že napriek zložitej situácii v meste (obnova mesta po zemetrasení, pandémia koronavírusu) kedy muselo zredukovať materiálne a finančne zdroje v každej oblasti, vyčlenilo finančné prostriedky na prácu rád, predstaviteľov a samotnej Koordinácie, čím sa podarilo zrealizovať aspoň časť programových plánov.  Juraj Bahnik sa poďakoval za doterajšiu podporu a spoluprácu predstaviteľom mesta Zahreb a verí v dobrú spoluprácu aj do budúcna. Zdôraznil, že tak ako je mesto Záhreb hrdé na svoju otvorenosť, multikultúrnosť a multinacionálnosť, aj príslušníci národnostných menšín ako občania Záhrebu sú na svoje mesto hrdí a preto budú aj naďalej v každodennom živote prispievať svojim odhodlaním a prácou tomuto mestu. Národnostné menšiny svojimi kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami vytvárajú kultúrne dedičstvo mesta a robia ho rozmanitejším a bohatším. Na záver sa podelil ešte o jednu myšlienku týkajúcu sa Medzinárodného dňa ľudských práv, a povedal: „Nemyslím si, že musíme čakať na špeciálny deň, ktorý niekto vyhlási, aby nás upozornil, že by sme mali konať dobro. Myslím si, že najlepšie je vybrať si také dni sami a v konečnom dôsledku snažiť sa byť takými každý deň.  Nech takých ľudí, ktorí konajú dobro bude väčšina a nie menšina.“ Po prejave predsedu Koordinácie bol premietnutý  dokumentárny film o národnostných menšinách v Záhrebe, ktorý bol natočený v roku 2018 a pre všetkých bolo pripravené skromné občerstvenie.

Autor: A.B.
Foto: internet

Scroll to Top