Mimoriadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 22. septembra 2015 roku sa konalo mimoriadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe v priestoroch Českého národného domu, na Šubičovej ulici o 18 hod. Na začiatku mimoriadneho zhromaždenia (MZ) predsedajúci MZ Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe pozdravil všetkých prítomných a zvlášť Vladimira Bíleka, zástupcu českej a slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskom parlamente, ktorý nás poctil svojou návštevou. Pán predseda potom navrhol do pracovného predsedníctva Katarínu Dragičovú, Alenu Baliovú a v krátkosti oboznámil členov s dôvodom zvolania MZ, ktoré sa uskutočnilo kvôli zosúladeniu Stanov Matice slovenskej v Záhrebe s novelou Zákona o združeniach (chorvátske Narodne novine br. 74/2014 – Zakon o udrugama – v ďalšom texte: Zákon) a slovo predal Alene Baliovej, podpredsedníčke MS Záhreb, aby podrobnejšie vysvetlila jednotlivé zmeny.

IMG_20150922_183128

Alena Baliová, na úvod pozdravila prítomných a začala s čítaním jednotlivých článkov Stanov MS Záhreb, aby verejne členov oboznámili s jeho obsahom a to s cieľmi a činnosťami matice, s právami a povinnosťami členov, orgánmi matice s tým, že predseda MS Záhreb sa bude voliť na 2 roky a môže byť zvolený najviac tri krát za sebou. Novosťou Zákona je inštitút “likvidátora”, ktorým je zvolený predseda MS Záhreb a ktorý v prípade zániku matice ju zastupuje v likvidačnom konaní. Spomenula taktiež ustanovenia o hospodárení matice a čo tvorí jej majetok. Ďalej povedala, že združenia ako je aj MS Záhreb budú registrované pri Mestskom úrade pre všeobecné záležitosti Mesta Záhreb, Oddelenie pre združenia (Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Odjel za registraciju udruga), čiže registrácia prechádza z Ministerstva vnútorných vecí na hore spomenutý Mestský úrad. Lehota na podanie návrhu je do 30. septembra 2015. Pán Zlatko Jevák vyzval členov, aby hlasovali o nových Stanovách MS Záhreb, čo členovia jednohlasne schválili. Keďže stretnutie matice sa uskutočnilo prvý krát po letnom období bolo potrebné členov oboznámiť s nadchádzajúcimi aktivitami. MS Záhreb pripravuje študijný pobyt do Iloku a Vukovaru a zároveň navštívi Maticu slovenskú v Iloku v dňoch 26. a 27. septembra 2015. Dňa 5. októbra 2015 navštívi Záhreb delegácia z Haulíkovho inštitútu z Trnavy v rámci udalostí spojených so životom Štefana Moyzesa v Záhrebe. V ten istý deň o 9.30 hod. sa v Kostole Sv. Vinka na Frankopanskej ulici 17 v Záhrebe bude konať svätá omša v slovenčine, ktorú bude celebrovať doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D.Pavol Zemko, predseda inštitútu, ktorý požehná insígnie Rádu kardinála Haulíka. Program bude pokračovať v Mariji Bistrici o 16:30 hod. v Hoteli Kaj kde sa uskutoční konferencia o Štefanovi Moyzesovi. Akcia je pripravovaná od strany Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku. V novembri tohto roku sa budú konať Dni slovenskej kultúry v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Chorvátsku. Pán predseda spomenul, že by bolo dobre so Spoločnosťou chorvátsko-slovenského priateľstva dohodnúť sa na vyučovaní slovenského jazyka, keďže máme aj našich členov, ktorí majú o učenie jazyka záujem.

IMG_20150922_184923

Na záver tohto zhromaždenia sa prítomným s pár slovami prihovoril pán Vladimír Bílek. Pán zástupca sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu a zároveň vyjadril ľútosť, že nemohol byť častejšie prítomní na našich aktivitách, keďže okrem svojich povinností ako zástupca v parlamente nestihne byť na všetkých udalostiach nielen nás 16 matíc, ale aj 30 českých besied. Ocenil prácu našej matice, že napriek staršej kategórie členstva aj naďalej pracujeme a angažujeme sa, pretože je ľahšie viesť maticu na východe Chorvátska kde je slovenská menšina početnejšia a mladšia. V krátkosti zhrnul svoju doterajšiu prácu zástupcu v parlamente, keďže sa blíži predvolebné obdobie a 28. septembra t.r. sa rozpúšťa parlament. Spomenul problém ohľadom Českého domu a priestorov pre maticu a jeho snahu o vyriešenie tohto problému v nasledujúcom volebnom období. Kandidovať sa bude ako nezávislý kandidát a verí, že cez doterajšiu spoluprácu a spoločných aktivitách mohol získať našu dôveru a že s našou podporou v ďalšom mandáte, môže pokračovať v spolupráci a riešení problémov matíc. Pán Jevák sa taktiež poďakoval pánovi Bílekovi za vzájomnú spoluprácu, zaželal mu veľa šťastia a úspechov vo voľbách a naše zhromaždenie ukončil pozvaním prítomných na skromné občerstvenie.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top