Návšteva Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej a Štefana Martinkoviča, predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej

Dňa 11. februára 2017 o 11 hod. sa v priestoroch Akadémie múzických umení (Muzička akademija) na Trgu maršala Tita 12 v Záhrebe konali oslavy pri príležitosti 175. výročia založenia Matice chorvátskej (10. februára 1842), najstaršej kultúrnej inštitúcie v Chorvátsku. Na slávnosť boli zvlášť zo Slovenska pozvaní aj predstavitelia Matice slovenskej pán Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej a JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, ďalej J.E.Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Hana Kováčova, radkyňa a zástupkyňa veľvyslanca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátku a Zlatko Jevak,ml., predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb. Oslavy sa konali pod záštitou prezidentky Chorvátskej republiky Kolindy Grabarovej-Kitarovičovej, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Chorvátskej republiky Andrej Plenkovič s viacerými ministrami a druhí známi predstavitelia cirkevného a kultúrneho života. Ako jediný pozvaný zahraničný predstaviteľ na slávnosti dostal slovo predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol silné chorvátsko-slovenské kultúrne a politické väzby prostredníctvom jednotlivých kultúrnych a náboženských pracovníkov Slovákov, ktorí sa rovnako ako záhrebsky arcibiskup Juraj Haulík, Štefan Moyses, Alexander Alagović vyznačovali chorvátskym vlastenectvom. Ďalej zdôraznil, že slovensko-chorvátske vzťahy sú prastaré a okrem iného pripomenul, že uhorský palatín Slovák Juraj Turzo bol synom chorvátskej matky Kataríny Zrinskej. Vyjadril presvedčenie a túžbu úzko spolupracovať medzi dvoma maticami a slovenským a chorvátskym národom teraz, aj v budúcnosti. Pre Slovensko a najmä pre Maticu slovenskú bolo veľkou cťou zúčastniť sa tejto veľkolepej oslavy.

foto2

V rámci plánovanej návštevy slovenskej delegácie v Záhrebe Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v spolupráci s Maticou slovenskou v Záhrebe a Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb pripravilo patričný program. V deň príchodu sa Marián Tkáča, predseda Matice slovenskej a Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej najprv stretli s J.E.Jurajom Priputenom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe a večer bola podávaná večera predsedom Matice slovenskej v Záhrebe a zároveň Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb v Pivnici „Zlatni Medo“, na počesť našich vzácnych hostí na ktorej sa zúčastnili J.E.Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Hana Kováčová, radkyňa a zástupkyňa veľvyslanca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátsku, Linda Karakašová, konzulka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátku, Zlatko Jevak, st., podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe, Zlatko Jevak,ml., predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb s manželkou Annou Jevákovou, Djuro Deželić, prvý veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku, Stjepan Sučić, podpredseda Matice chorvátskej, Zvonimir Marić, člen Chorvátskeho diplomatického klubu, Vladimír Bali, tajomník Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb a tajomník Matice slovenskej v Záhrebe s manželkou Alenou Baliovou.

foto1

Po slávnostnom podujatí dňa 11. februára 2017., pán predseda Matice slovenskej a predseda Dozorného výboru Matice slovenskej spoločne s Hanou Kováčovou a Lindou Karakašovou si prehliadli Záhreb v sprievode turistického sprievodcu Stipe Bagariča. Po prehliadke boli vzácni hostia pozvaní na večeru ktorú podával predseda Matice chorvátskej akademik Stjepan Damjanović. Pri tejto príležitosti sa predstavitelia oboch matíc dohodli na užšej spolupráci, ktorej vyvrcholením bude v tomto roku spoločné podujatie na počesť 220. výročia narodenia Štefana Moysesa. Jedna časť podujatia bude v Záhrebe a druhá v slovenských mestách úzko spojených so životom i dielom Štefana Moysesa. Predstavitelia Matice slovenskej pri tejto príležitosti darovali predsedovi Matice chorvátskej akademikovi Stjepanovi Damjanovićovi príležitostný dar v podobe obrazu. Veríme, že čas strávený v Záhrebe im dlho ostane v spomienkach a samozrejme, aj tým ktorí sa podieľali na organizácii tejto návštevy.

autor: A.B.
foto: V.B. i Z.J.

foto3
Scroll to Top